Skip to main content

Algemene voorwaarden

LUXURY | Tanning & Slimming Uden

ALGEMENE VOORWAARDEN 

  1. Toepassingsgebied

1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Slim & Beautiful verricht voor de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot alle diensten en/of activiteiten uit het aanbod van Luxury Tanning & Slimming.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Luxury Tanning & Slimming.

  1. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier met aandachtspunten (gezondheidsverklaring) en/of een inschrijfformulier door Luxury Tanning & Slimming is ontvangen.

  1. Wederzijdse verplichting

3.1. Luxury Tanning & Slimming zal de klant naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor de behandelingen tijdig aan Luxury Tanning & Slimming worden verteld.
3.3. De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de medewerk(st)er zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Luxury Tanning & Slimming aan te gaan, zijn/haar arts te raadplegen.
3.4. Op Luxury Tanning & Slimming rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de behandelingen, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de behandelingen. De inhoud van de behandelingen wordt door de medewerker bepaald. Luxury Tanning & Slimming voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.
3.5. Luxury Tanning & Slimming is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

  1. Openingstijden en verhindering

4.1.Tijdens officiële feestdagen is Luxury Tanning & Slimming gesloten. Luxury Tanning & Slimming behoudt zich het recht tijdens de officiële schoonvakanties een aangepast rooster te voeren.
4.2.Een geplande afspraak voor een van de behandelingen en/of consulten kan door opdrachtgever tot 24 uur voor en aanvang van de behandeling telefonisch, per e-mail of via WhatsApp worden afgezegd c.q. verplaatst.
4.3. Na 24 uur voor aanvang van de behandelingen en consulten geldt dat bij afzegging 50% van het volledige tarief in rekening wordt gebracht.
4.4.Indien klant niet op de afspraak verschijnt, geldt dezelfde regeling als hierboven onder artikel
4.5.Luxury Tanning & Slimming behoud zich het recht voor afspraken naar de klant
kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterf geval of ernstige ziekte van familie of dierbare in de omgeving waardoor Luxury Tanning & Slimming zijn/haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

5. Betaling en geldigheid

5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
5.2. Betaling geschiedt contant of per pin of na het ontvangen van de factuur binnen 5 dagen na factuurdatum
5.3. Geldigheid van aangekochte behandelingen, in welke vorm dan ook hebben een max. geldigheid van 6 maanden.
5.4. De overeenkomst tussen Luxury Tanning & Slimming en deelnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.5. Luxury Tanning & Slimming heeft het recht de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
5.6. Luxury Tanning & Slimming is gerechtigd prijzen aan te passen, maximaal eens per jaar en maximaal met 5% van de huidige tarieven de eventuele prijsverhogingen wordt 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Luxury Tanning & Slimming is niet aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerksters van Luxury Tanning & Slimming is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
6.2. Luxury Tanning & Slimming is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Afspraken

7.1. De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
7.2. Indien de klant na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Luxury Tanning & Slimming het recht de klant de toegang tot de studio te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
7.3. Wanneer de cliënt zich niet houdt aan de voorschriften van Luxury Tanning & Slimming, behoudt de eigenaar zicht het recht voor de behandelingen te stoppen.
7.4. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
7.5. Gekochte producten en behandelingen kunnen na aankoop niet teruggegeven/geruild worden.

8. Klachten

8.1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Luxury Tanning & Slimming
8.2. Luxury Tanning & Slimming moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
8.3. Indien een klacht over de behandeling of product gegrond is zal Luxury Tanning & Slimming de behandeling opnieuw verrichten of het product vervangen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

9. Beschadiging en/of diefstal

9.1. Luxury Tanning & Slimming heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien, de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
9.2. Luxury Tanning & Slimming meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Recht

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Luxury Tanning & Slimming en zijn ook in de salon beschikbaar